Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
Szczęśliwy numer
 
 Strona archiwalna
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„EKONOMIK” SANOK

 

 §1.

Uczniowski Klub Sportowy „EKONOMIK” SANOK  zwany dalej Klubem działa na podstawie :

a) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

 

§2.

Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Sobieskiego 23, 38-500 Sanok.

 

§3.

Klub działa na terenie Sanoka i sąsiednich gmin.

 

§4.

Klub jest Uczniowskim Klubem Sportowym i podlega rejestracji przez Starostę Powiatu Sanockiego.

 

§5.

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków sportowych.

 

§6.

Klub nosi nazwę „Ekonomik” Sanok i posiada barwy czerwono- czarno-białe.

 §7.

Celem działalności Klubu jest:

a) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku młodzieżowym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, integracja z młodzieżą z kraju i zagranicy w trakcie realizacji zadań szkoleniowych i zawodów sportowych,

b) podtrzymywanie i rozwijanie tradycji zdrowego, sportowego stylu życia,

c) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

d) stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

§8.

Realizacja celów:

a) organizowanie aktywnego spędzania czasu przez młodzież poprzez różnorodne formy aktywności sportowej,

b) organizacja zawodów sportowych,

c) organizacja zgrupowań sportowych w kraju i za granica,

d) udział w zawodach sportowych,

 

§9.

Klub realizuje zadania współpracując:

a) z organami rządowymi i samorządowymi,

b) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sanoku,

c) Radą Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku,

d) Dyrektorami sanockich szkół,

e) innymi klubami sportowymi.

 

§10.

Klub opiera działalność na :

a) pracy społecznej członków i działaczy,

b) współpracy z rodzicami zrzeszonej młodzieży,

c) sponsorów,

d) sympatyków.

 

§11.

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

 §12.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§13.

Członkowie wspierający mają prawo do:

a) uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§14.

Członkami zwyczajnymi mogą być uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, ich rodzice oraz sympatycy.

 

§15.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia . Nadanie godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 

§16.

W poczet członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie deklaracji zawierającej:

a) imię i nazwisko lub nazwę,

b) miejsce zamieszkania lub siedzibę,

c) datę urodzenia,

d) oświadczenie o przystąpieniu,

e) w przypadku kandydatów na członków wspierających- zakres deklarowanej pomocy,

f)członkostwo powstaje z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd,

g) założyciele Klubu stają się jego członkami z chwila uprawomocnienia się decyzji Starosty Powiatowego o wpisie do ewidencji.

 

§17.

Członkowie zwyczajni maja prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

b) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu

c) zgłaszać do władz Klubu wnioski związane z celami i realizacją zadań,

d) brać udział w zawodach.

 

§18

Członkowie Klubu zobowiązani są:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

b) brać udział w działalności Klubu,

c) przestrzegać Statutu,

d) członkowie zwyczajni powinni regularnie opłacać składki, a członkowie wspierający spełniać zadeklarowane świadczenia.

 

§19.

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

a) śmierci członka,

b) wystąpienia z Klubu,

c) skreślenia z listy członków,

d) rozwiązania Klubu.

 

§20.

Pozbawienie członkostwa przez skreślenie nastąpi z powodu niespełnienia wymagań statutowych, złego działania na rzecz Klubu, niepłacenia składek członkowskich.

Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje zarząd Klubu. Od uchwały członek może się odwołać w ciągu 14 – tu dni.

 

§21.

1. Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 

§22.

Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym.

 

§23.

Walne Zgromadzenie i Zarząd jest najwyższą władzą Klubu. Do Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalenie programów sportowych, organizacyjnych i finansowych,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) dokonywanie zmian w Statucie Klubu,

e) określenie wysokości składek,

f) decydowanie o rozwiązaniu Klubu.

 

§24

Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest co l rok.

 

 

§25.

Walne Zebranie wyborcze zwoływane jest co 2 lata.

 

§26.

Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 10 członków.

 

Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania o którym mowa w ciągu 30-tu dni od upływu terminu , to Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić o nim w ciągu 14 -tu dni przed upływem terminu.

 

§27.

Walne Zebranie jest prawomocne :

a) gdy uczestniczy w nim połowa członków,

b) bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu,

c) uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu zostają podjęte jeżeli
opowie się za nim co najmniej połowa członków obecnych.

 

§28.

Zarząd Klubu składa się :

a) z 3 do 7 członków , spośród których wybierany jest prezes, wiceprezes i sekretarz,

b) o składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Klubu,

c) wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Klubu spośród kandydatów którzy wyrazili zgodę ustną lub pisemną.

d) Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

 

§29.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Klubu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c) przyjmowanie wykreślanie z listy członków,

d) uchwalanie okresowych planów działania i przemian budżetowych,

e) powoływanie i odwoływanie komisji,

f) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

g) zarządzanie majątkiem Klubu,

h) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 

§30.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie raz w roku kontroli gospodarki Klubu,

b) przeprowadzanie kontroli stanu majątku Klubu,

c) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

e) wykonywania innych czynności przewidzianych w statucie.

 

§31.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu przewodniczącego  i sekretarza.

 

§32.

Majątek Klubu stanowią rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

 

§33.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, zapisów i spadków,

c) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

d) majątku Klubu,

e) innych źródeł.

Klub gospodaruje majątkiem, funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§34.

W zakresie działalności statutowej Klub może nabywać prawa i nabywać zobowiązania.

 

§35

Do ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa w zakresie czynności zwykłego zarządu tj. do kwoty 10000,00 zł. Natomiast w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§36.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu.

 

§37.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu. Likwidatorami są Prezesi i Sekretarz Zarządu Klubu .

 

 

 

                                                                                                         

Sanok, dnia 6 października 2008 r.                                                   Prezes UKS